Tremosa participa al seminari: Transformacions estratègiques per a l'economia catalana