Hem fet

En Ramon Tremosa ha estat un dels diputats que ha treballat de forma més activa des de les institucions europees per fer front als desnonaments. En aquest sentit en Ramon Tremosa ha demanat a la Comissió Europea que elabori un reglament per regular la dació en pagament i ha impulsat una proposta per tal que els pisos buits de les entitats financeres intervingudes puguin ser utilitzats per a lloguer social de persones desnonades.

Farem

Treballarem per una Europa de les persones, que lluiti contra la pobresa, contra l’exclusió social i contra qualsevol tipus de discriminació. Seguirem impulsant des de les institucions europees la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la conciliació entre la vida laboral i familiar a través de la unificació dels horaris laborals.

Iniciatives parlamentàries més destacades