Ramon Tremosa i Balcells. Explicació de vot sobre el reglament de copyright

05/07/2018
English version below

CATALÀ

Ramon Tremosa i Balcells. Explicació de vot sobre el reglament de copyright

Estrasburg, dijous 5 de juliol de 2018

(English version below)

 

En les darreres setmanes, molta gent m’ha contactat per parlar de la reforma del reglament de copyright. La versió actual del text es va votar a la comissió parlamentària d’Afers Jurídics (JURI) fa dues setmanes, per només 25 de 750 eurodiputats. Acceptant el text actual, que s’enviaria al Consell de la Unió Europea (el co-legislador, juntament amb el Parlament Europeu), per a una negociació final, tots els eurodiputats perden la possibilitat d’esmenar, millorar i votar separadament cada esmena.

Amb raó, moltes petites i mitjanes empreses (pimes) catalanes i alguns ciutadans individuals m’han demanat que hi votés en contra, mentre que editors i autors em demanen de votar a favor del text que ha sortit de la comissió parlamentària JURI.

Estic, naturalment, d’acord amb el fet que els artistes puguin cobrar sous justos, a més de protegir la creació artística; tanmateix, al meu entendre es poden qüestionar drets fonamentals en l’actual versió del text, que no hem pogut esmenar avui al plenari.

Estic d’acord amb l’actual Article 11 (remuneració pels editors) però em preocupa seriosament l’ambigüitat de l’Article 13 (possibilitat de crear filtres de continguts en les plataformes de xarxes socials), el qual obre la porta als Estats Membres a interpretar-lo com desitgin i, més important encara, com l’aplicarien.

Com a català, estic especialment preocupat per com el Govern Espanyol podria fer servir aquest nou poder regulador a Internet, tenint en compte la deriva contrària a la llibertat d’expressió dels darrers anys.

El Supervisor Europeu de Protecció de Dades diu ben clarament en la seva opinió: “es recomana al co-legislador a continuar reflectint curosament les possibles conseqüències pràctiques de les obligacions creades per l’Article 13(1), amb el risc d’interferència en els drets fonamentals i amb la elusió de salvaguardes, i de la possibilitat de distorsió de la competència en formes que podrien acabar malmetent els drets fonamentals”.

Crec de debò que aquest reglament és molt important i que, per aquest motiu, necessita més debat dins del plenari del Parlament Europeu. Per tant, avui votaré en contra del mandat, per a poder tornar a debatre’l al plenari el proper setembre, amb l’objectiu que els eurodiputats puguin debatre obertament i completa, per a, en definitiva, trobar una solució a llarg termini.

Espero que puguem trobar un compromís que protegeixi els drets dels creadors i dels artistes i, alhora, no debiliti la llibertat d’expressió a Internet.

 

Per més informació: Aleix Sarri / +32 228 45580 / aleix.sarricamargo@europarl.europa.eu

 

 

ENGLISH

Ramon Tremosa-i-Balcells. Copyright explanation of vote

Strasbourg, 5th of July 2018

 

In the last weeks, so many people contacted me on the copyright reform. The current version of the text was voted in the JURI committee two weeks ago, only by 25 MEPs out of 750. Accepting the current text to be sent to the Council for final negotiation, all the MEPs lose the possibility to amend, to improve and to vote separately every amendment.

With good reason, many Catalan SMEs and some citizens tell me to vote against, and publishers and some authors tell me to vote in favour of the JURI deal.

I am indeed in favour of fair remuneration of artists and the protection of creators work; however, fundamental rights are in question on the current text, which has not been able to be amended for the vote today in plenary.

I agree with current Article 11 (on the revenues of publishers) but I have serious concerns on how vague the drafting of Article 13 (on the possibility to create filters of contents in social media platforms) is, and how member States will end up interpreting it, and most importantly applying it.

As a Catalan, I am especially worried of how the Spanish Government would use this new regulatory power on the internet, taking into account the anti-freedom of speech derive of the last years.

The European Data Protection Supervisory says very clearly in its opinion[1]: "recommends the co-legislator continue to reflect carefully on likely practical consequences of the obligations created in Article 13 (1), on the risk of interference with fundamental rights and of circumvention of safeguards, and on the potential for distorting competition in ways which will harm fundamental rights”.

I fundamentally believe that this file is so important, that we should be able to debate it in plenary. This why I will oppose the mandate, to be able to come back in plenary next September, so that all MEPs can debate it fully and we can find a long-term solution.

I hope that we can find a compromise, which can protect our creators and artists rights and at the same does not undermine our freedom of speech in the Internet. A lot is at stake. 

 

For more information: Aleix Sarri / +32 228 45580 / aleix.sarricamargo@europarl.europa.eu

 

[1] https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-07-03_cover_letter...