Alguns Estats no han desplegat la Directiva d’Auditoria: resposta de la Comissió Europea a Ramon Tremosa sobre la falta de competència en el sector d’auditoria

12/03/2019

El vicepresident de la Comissió Europea (CE), Valdis Dombrovskis, respon una pregunta de l’eurodiputat Ramon Tremosa i Balcells en quant a una possible falta de lliure competència en el mercat de les empreses d’auditoria.

En una resposta amb data de 6 de març de 2019, Dombrovskis, en nom de la CE, explica que la Directiva 2006/43 sobre auditoria “es va modificar el 2014 per augmentar la competència, millorar la qualitat de les auditories i evitar conflictes d'interessos en el mercat de l'auditoria de la UE, en particular pel que fa a les auditories legals de les entitats d'interès públic”.

En la resposta, Dombrovskis també explica que aquesta llei europea no ha estat degudament transposada, ja que “alguns dels efectes de les noves disposicions encara no han arribat a desplegar-se per complet”, com per exemple els requisits de rotació de l’auditor.

Finalment, la resposta de la CE informa que té “previst realitzar una avaluació de la legislació adoptada en 2014 abans de decidir si proposen mesures addicionals”.

La pregunta escrita de l’eurodiputat Tremosa i Balcells a la CE, feta a mitjans de desembre de 2018, demana a l’executiu comunitari si veu l’increment de mercat de les grans companyies auditores com a distorsió del mercat i, si fos així, quines serien les accions de la Comissió per a poder arreglar aquesta distorsió.

Actualment, la indústria auditora està en mans de quatre grans companyies: Deloitte, EY, KPMG i PwC. Aquestes quatre grans empreses tendeixen a aconseguir els contractes avaluadors de les institucions europees. Al Regne Unit l’Autoritat de la Competència i dels Mercats (CMA) ja ha pres mesures necessàries en quant a la concentració de mercat de la indústria auditora. És el moment que al continent, almenys des del Parlament Europeu, es faci el mateix.

 

 

 

Resposta en català:

CAT

E-006354/2018

Resposta del vicepresident Dombrovskis

En nom de la Comissió Europea

(6.3.2019)

La legislació de la UE en matèria d'auditoria (Directiva 2006/43/CE sobre auditoria) es va modificar el 2014 per augmentar la competència, millorar la qualitat de les auditories i evitar conflictes d'interessos en el mercat de l'auditoria de la UE, en particular pel que fa a les auditories legals de les entitats d'interès públic. Aquestes mesures comprenen una llista de serveis diferents dels d’auditoria prohibits, els honoraris màxims pels serveis diferents dels d’auditoria, la rotació obligatòria de les societats d'auditoria cada deu anys, un incentiu per a dur a terme auditories conjuntes i un major paper dels comitès d'auditoria en la rendició de comptes dels auditors legals.

Les noves normes són aplicables des del 17 de juny de 2016, però l'experiència difereix entre els estats membres. Alguns dels efectes de les noves disposicions encara no han arribat a desplegar-se per complet; per exemple, els requisits de rotació de l’auditor, en relació amb els quals el Reglament (UE) 537/2014 permet als estats membres ampliar la durada màxima. Els serveis de la Comissió estan supervisant estretament el mercat de l’auditoria i tenen previst realitzar una avaluació de la legislació adoptada en 2014 abans de decidir si proposen mesures addicionals.

 

Resposta en anglès (oficial):

EN

E-006354/2018

Answer given by Vice-President Dombrovskis

on behalf of the European Commission

(6.3.2019)

The EU Audit legislation (Audit Directive 2006/43/EC[1]) was modified in 2014[2] to enhance competition, improve audit quality and avoid conflict of interest in the EU audit market, in particular for statutory audits of public-interest entities. These measures include a list of prohibited non-audit services, a fee cap for non-audit services, mandatory rotation of the audit firms every 10 years, an incentive to carry out joint audits and a stronger role for audit committees to hold statutory auditors accountable.

The new rules are applicable since 17 June 2016, but the experience differs across Member States. Some of the impacts of the new provisions are not yet fully effective, for example the auditor rotation requirements, where Regulation (EU)537/2014[3] allows Member States to extend the maximum duration. The Commission services are closely monitoring the audit market and intend to carry out an evaluation of the legislation adopted in 2014 before deciding whether to propose any additional measures.

 

Resposta en castellà (oficial):

ES

E-006354/2018

Respuesta del vicepresidente Dombrovskis

en nombre de la Comisión Europea

(6.3.2019)

La legislación de la UE en materia de auditoría (Directiva 2006/43/CE sobre auditoría[4]) se modificó en 2014[5] para aumentar la competencia, mejorar la calidad de las auditorías y evitar conflictos de intereses en el mercado de la auditoría de la UE, en particular en lo que respecta a las auditorías legales de las entidades de interés público. Estas medidas abarcan una lista de servicios distintos de los de auditoría prohibidos, los honorarios máximos por los servicios distintos de los de auditoría, la rotación obligatoria de las sociedades de auditoría cada diez años, un incentivo para llevar a cabo auditorías conjuntas y un mayor papel de los comités de auditoría en la rendición de cuentas de los auditores legales.

Las nuevas normas son aplicables desde el 17 de junio de 2016, pero la experiencia difiere entre los Estados miembros. Algunos de los efectos de las nuevas disposiciones aún no han llegado a desplegarse por completo; por ejemplo, los requisitos de rotación del auditor, en relación con los cuales el Reglamento (UE) n.º 537/2014[6] permite a los Estados miembros ampliar la duración máxima. Los servicios de la Comisión están supervisando estrechamente el mercado de la auditoría y tienen previsto realizar una evaluación de la legislación adoptada en 2014 antes de decidir si proponen medidas adicionales.

 

 

Pregunta escrita (en anglès) de l’eurodiputat Ramon Tremosa i Balcells a la Comissió Europea, de dimarts 18 de desembre de 2018:

Question for written answer

to the Commission

Rule 130

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

Subject:      Possible distortions with the big four auditing companies Deloitte, EY, KPMG and PWC - competition problems and conflicts of interest in the sector

Today the auditing industry is mainly dominated by four big companies: Deloitte, EY, KPMG and PWC.[7] These companies[8] tend to fulfil contracts with public institutions and are considered as reliable independent assessment bodies.

However, the increasing share of the auditing market among few players has spread concerns in the UK, where its Competition and Markets Authority[9] has proposed that audits of the UK’s FTSE 350 companies should be carried out by at least two firms, one of which should be from outside the before mentioned big four.[10]

In addition, the CMA is considering a possible market share cap to ensure that some major audit contracts are only available to other firms.[11]

In the continent, concerns were raised after one of the big four achieved the valuation contract for the Banco Popular resolution, whose three independent valuations resulted in wrong scenarios.

Some see the need to urgently tackle deep-rooted competition problems and conflicts of interest in this sector.[12] [13]

1. Does the Commission see the increasing dominance of the main big four accounting firms as a possible market distortion?

2. What actions and steps has the Commission taken to prevent or address these competition problems and conflicts of interests?

3. Is the Commission envisaging measures such as forcing accounting firms to legally separate staff reviewing the accuracy of companies’ financial statements from the rest of their businesses?

 

 

[1]     Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 84/253/EEC. OJ L 157, 9.6.2006, p. 87–107.

[2]     Directive 2014/56/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts. OJ L 158, 27.5.2014, p. 196–226.

[3]     Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC. OJ L 158, 27.5.2014.

[4]     Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).

[5]     Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas (DO L 158 de 27.5.2014, p. 196).

[6]     Reglamento (UE) nº 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión (DO L 158 de 27.5.2014).

[7]               https://www.theguardian.com/business/2018/dec/18/big-four-accounting-gro...

[8]               https://www.thetimes.co.uk/article/audit-overhaul-threatens-to-split-up-...

[9]               https://www.ft.com/content/836a7230-0223-11e9-9d01-cd4d49afbbe3?desktop=...

[10]             https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-18/not-quite-a-breakup-b...

[11]             http://visar.csustan.edu/aaba/LabourPolicymaking-AuditingReformsDec2018.pdf

[12]             https://www.ft.com/content/836a7230-0223-11e9-9d01-cd4d49afbbe3?desktop=...

[13]             https://www.ft.com/content/73a7bb34-c338-11e8-8d55-54197280d3f7